Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Потьомкiн Андрiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Ремекскаватормаш"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
30735475
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська, Центрально-Мiський, 50099, м. Кривий Рiг, пр. Карла Маркса, 68
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0564-90-29-54 0564-90-29-54
1.6. Електронна поштова адреса емітента
partner@zaorem.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у   18.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет 18.04.2012
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки До будь-яких об"єднань емiтент не належить. Рейтингування у 2011 роцi не проводилося. Дивiденди у 2011 роцi не нараховувалися та не виплачувалися. Облiгацiї, iншi цiннi папери пiдприємством у 2011 роцi не випускалися. Викуп власних акцiй та видачу сертифiкатiв у 2011 роцi емiтент не проводив. Випуску та реалiзацiї готової продукцiї у 2011 роцi Товариство не проводило. Борговi цiннi папери не випускалися. Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало. Звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку Товариство не подає.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Ремекскаватормаш"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Ремекскаватормаш"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
50099
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська, Центрально-Мiський
3.1.6. Населений пункт
м. Кривий Рiг
3.1.7. Вулиця, будинок
пр. Карла Маркса, 68
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 563751
3.2.2. Дата державної реєстрації
10.01.2011
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
92500.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
92500.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Вiддiлення № 3 у м. Кривий Рiг ПАТ "Перший Український Мiжнародний банк"
3.3.2. МФО банку
334851
3.3.3. Поточний рахунок
26005962482841
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "Правекс-Банк"
3.3.5. МФО банку
321983
3.3.6. Поточний рахунок
2600103610081
3.4. Основні види діяльності
51.87.0 Оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням
51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi
28.52.0 Загальнi механiчнi операцiї
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Роботи пiдвищеної небезпеки № 079.11.15-29.52.3 12.02.2009 Криворiзьке гiрничопромислове територiальне управлiння Держгiрпромнагляду 12.02.2014
Опис Товариство планує продовжити термiн ще на п"ять рокiв.
 
3.8. Інформація про органи управління емітента
Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
не має 0 0 не має не має 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Дiденко Олег Володимирович АЕ 699775 21.07.1997 Довгинцiвський РВ КМУ УМВС України 68.000000000000
Гальченко Олена Анатолiївна АЕ 412933 10.12.1996 Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС УКраїни 18.000000000000
Макарова Анастасiя Федорiвна АЕ 850790 16.10.1997 Iнгулецьким РВ КМУ УМВС України 14.000000000000
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньоблiкова чисельнiсть працiвникiв складає - 23 чоловiка. Фонд оплати працi у 2011 роцi склав -278,5 тис. грн. Середня заробiтна плата одного працiвника - 1009 грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Караков Сергiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 137344 03.04.1998 Довгинцiвським РВ КМУ УМВС УКраїни
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Дослiдний завод "КриворiжНДПIрудмаш" на посадi директора.
6.1.8. Опис
Звiльнений з посади на пiдставi Протоколу № 3 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.12.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Потьомкiн Андрiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 616385 17.04.1997 Саксаганським РВ КМУ УМВС УКраїни
6.1.4. Рік народження**
1980
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ ВКФ"Укркомплект"- електрогазозварювальник.
6.1.8. Опис
Призначений на посаду згiдно протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 3 вiд 15.12.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер-член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiрчук Тетяна Iгорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 989174 10.10.2011 Центрально-Мiським РВ кму умвс укРАЇНИ
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Екскаватордеталь" - бухгалтер.
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гальченко Олена Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 412933 10.12.1996 Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС України
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Призначена на пiдставi Протоколу Наглядової ради № 1 вiд 16.12.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Образок Лариса Євгенiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 776286 24.12.1999 Довгинцiвським РВ КМУ УМВС України
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Торгком-Iнвест" - директор.
6.1.8. Опис
Призначена на посаду згiдно Протоколу № 1 Наглядової ради вiд 16.12.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Наглядової ради Гальченко Олена Анатолiївна АЕ 412933 10.12.1996 Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС України 07.02.2011 18 18.00000000000 18 0 0 0
Усього 18 18.00000000000 18 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
не має 0 0 немає не має не має не має 18.04.2012 0 0.00000000000 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Дiденко Олег Володимирович АЕ 699775 21.07.1997 Довгинцiвським РВ КМУ УМВС України 07.02.2011 68 68.00000000000 68 0 0 0
Гальченко Олена Анатолiївна АЕ 412933 10.12.1996 Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС України 07.02.2011 18 18.00000000000 18 0 0 0
Макарова Анастасiя Федорiвна АЕ 850790 16.10.1997 Iнгулецьким РВ КМУ УМВС України 07.02.2011 14 14.00000000000 14 0 0 0
Усього 100 100.00000000000 0 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 15.12.2011
Кворум зборів** 86.000000000000
Опис Порядок денний: 1. Прийняття рiшеня з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення про звiльнення та призначення Директора ПрАТ "Ремекскаватормаш". 3. Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2011
Кворум зборів** 86.000000000000
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. Про обрання робочих органiв Загальних Зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт директора Товариства про результати фiнансова-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк.. 4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2010 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 5. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 6. Схвалення i попереднє схвалення значних правочинiв у 2011 роцi, якi будуть вчиненi директором Товариства КараковимСергiем Володимировичем iз граничною сумою одного правочину бiльше 1 448,98 тис. грн., яка, з визначенням iнших умов правочинiв на власний розсуд, з правом передоручення права вчинення правочинiв (пiдпису i печатки) виконавчому директору ПрАТ ?РЕМЕКСКАВАТОРМАШ? Дiденко Олегу Володимировичу, на пiдставi довiреностi.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Київська д/н м. Київ Б. Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044-279-12-13
Факс 044-377-70-16
Вид діяльності дiяльнiсть депозитарiю
Опис Товариство надає послуги депозитарiю.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український iнвестицiйний клуб"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35144923
Місцезнаходження 49000 Дніпропетровська д/н м. Днiпропетровськ Комсомольська, 48-Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 430325
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2008
Міжміський код та телефон 0562-36-66-40
Факс 0562-36-66-40
Вид діяльності зберiгач цiнних паперiв
Опис Товариство надає послуги по зберiганню цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою ?Трансексiм - Аудит?
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31932348
Місцезнаходження 50042 Дніпропетровська Саксаганський Кривий Рiг пр 200-рiччя Кривого Рогу,3 примiщення 173
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2918
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
Міжміський код та телефон 056-404-08-90
Факс 056-404-08-90
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Товариство надає послуги по перевiрцi фiнансово-господарської дiяльностi та пiдтвердженню фiнансової звiтностi емiтента.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.02.2011 16/04/1/11 Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 4000115257 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 925.000 100 92500.000 100.000000000000
Опис Акцiї не включеннi до лiстингу фондових бiрж, додаткової емiсiї цiнних паперiв в 2011роцi не вiдбувалось.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПрАТ "Ремекскаватормаш" є правонаступником ЗАТ "Ремекскаватормаш".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Дочiрних пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємство не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика пiдприємства встановлена наказом ?Про облiкову полiтику пiдприємства? за № 1/ОП-0401 вiд 04.01.2011 р. та наказом № 2/ОП-0204 вiд 02.04.2011, якi вiдповiдають вимогам Закону України №996-Х1У вiд 16.07.1999 р., прийнятим Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. Змiни вiдбулися внаслiдок змiн в законодавствi України стосовно бухгалтерського та податкового облiку необоротних активiв. Нарахування амортизацiї основних засобiв згiдно облiкової полiтики пiдприємства до 01.04.2011 р. здiйснювалося методом, передбаченим податковим законодавством, з 01.04.2011 ? прямолiнiйним методом. При вибуттi запасiв, при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi використовується метод iдентифiкованої собiвартостi.
Текст аудиторського висновку
м. Кривий Рiг 18 квiтня 2012 р. Адресат: Власники цiнних паперiв, керiвництво ПрАТ ?Ремекскаватормаш?. Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою ?Трансексiм - Аудит? (свiдоцтво про внесення до реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi № 2918 вiд 23.04.2002р.) в особi директора Кодрiної А.М. (сертифiкат аудитора серiя А № 005167 дiйсний до 29.03.2016р.), згiдно з договором № 38-ауд от 18.05.2011 проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi суб?єкта малого пiдприємництва Приватного акцiонерного товариства ?Ремекскаватормаш?: балансу станом на 31 грудня 2011 року та звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк. Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал пiдприємства. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. Аудиторська перевiрка проведена згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, якi зобов?язують планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень, а також у вiдповiдностi до Вимог до аудиторських висновкiв при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. № 1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. № 1358/20096. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйсненних управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення незалежної професiйної думки щодо вiдповiдностi фiнансової звiтностi суб?єкта малого пiдприємництва ПрАТ ?Ремекскаватормаш? вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2011 рiк. Основнi вiдомостi про аудитора: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма ?Трансексiм ? Аудит? ? свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та приватно-практикуючих аудиторiв Аудиторської палати України № 2918 вiд 23.04.2002р. Сертифiкат аудитора серiя А № 005167 дiйсний до 29.03.2016 р. Юридична адреса: 50042, м. Кривий Рiг, пр. 200-рiччя Кривого Рогу, 3/173. тел.(факс) 404-08-90 Поштова адреса: 50065, м. Кривий Рiг, вул. Революцiйна, б. 18 кв. 58. Аудиторською перевiркою встановлено: Бухгалтерський облiк ПрАТ ?Ремекскаватормаш? комп?ютеризований, та ведеться iз застосуванням журнально-ордерної системи облiку. Бухгалтерський облiк вiдповiдає вимогам Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi? № 996-Х1У вiд 16.07.99р., затвердженим Положенням (стандартам ) бухгалтерського облiку в Українi та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика пiдприємства встановлена наказом ?Про облiкову полiтику пiдприємства? за № 1/ОП-0401 вiд 04.01.2011 р. та наказом № 2/ОП-0204 вiд 02.04.2011, якi вiдповiдають вимогам Закону України №996-Х1У вiд 16.07.1999 р., прийнятим Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. Змiни вiдбулися внаслiдок змiн в законодавствi України стосовно бухгалтерського та податкового облiку необоротних активiв. З умов вибiркової перевiрки ПрАТ ?Ремекскаватормаш? аудитор має достатньо iнформацiї для умовно-позитивного висновку стосовно повноти та вiдповiдностi фiнансової звiтностi ПрАТ ?Ремекскаватормаш? встановленим нормативам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансову звiтнiсть товариство подає i оприлюднює у термiн, передбачений ст. 14 Закону України ?Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi? вiд 16.07.1999 року за № 996-XIV. Основнi засоби нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи та їх знос (амортизацiя) На балансi ПрАТ ?Ремекскаватормаш? станом на 31.12.2011 р. облiковується власних основних засобiв на суму 683,8 тис. грн , якi оцiненi за первiсною вартiстю, в тому числi: Машини та обладнання ? 573,3 тис. грн. ?нструменти, прибори, iнвентар ? 68,7 тис. грн.. ?ншi необоротнi матерiальнi активи ? 41,8 тис. грн. Протягом 2011 року збiльшено вартiсть основних фондiв за рахунок придбання на загальну суму - 291,9 тис. грн., в тому числi: Машини та обладнання ? 285,1 тис. грн. ?ншi необоротнi матерiальнi активи -6,8 тис. грн. Вибуття основних засобiв протягом 2011 р. не вiдбувалось. Сума нарахованого зносу на 31.12.2011р. по основним засобам складає 280,9 тис. грн. Облiк основних засобiв пiдприємство здiйснює згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №7 ?Основнi засоби?, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000р. №92, зареєстрованого в Мiн?юстi України вiд 18.05.2000р. №288/4509. Нарахування амортизацiї основних засобiв згiдно облiкової полiтики пiдприємства до 01.04.2011 р. здiйснювалося методом, передбаченим податковим законодавством, з 01.04.2011 ? прямолiнiйним методом. ?нвентаризацiя основних засобiв проводилася вiдповiдно до ??нструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв? вiд 16.08.94 р. № 69 по всiм пiдроздiлам пiдприємства згiдно наказу про iнвентаризацiю № 1-П вiд 05.12.2011 р. станом на 31.12.2011 р. Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв станом на 31.12.2011 р. оскiльки ця дата передувала призначенню дати початку проведення аудиторської перевiрки пiдприємства. Через характер облiкових записiв пiдприємства аудитор не мав змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Запаси та готова продукцiя. Облiк запасiв в ПрАТ ?Ремекскаватормаш? вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 9 ?Запаси?, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 20.10.1999 р. № 246, зареєстрованого в Мiн?юстi України 19.01.2000 р. за № 27/4248. Запаси оцiнюються на дату балансу згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. При вибуттi запасiв, при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi використовується метод iдентифiкованої собiвартостi. Станом на 31.12.2011 р. балансова вартiсть виробничих запасiв та готової продукцiї складає 6419,6 тис. грн., у тому числi : Сировина та матерiали ? 594,4 тис. грн.; товари на складi - 5825,2 тис. грн.. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть вiдображається вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 ?Дебiторська заборгованiсть?, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999 р. № 237. Станом на 31.12.2011 р. згiдно даних бухгалтерського облiку на пiдприємствi облiковується дебiторська заборгованiсть на загальну суму 6270,4 тис. грн. в тому числi: за товари, роботи, послуги 4045,7 тис грн., за розрахунками з бюджетом ? 2129,7 тис. грн. iнша поточна дебiторська заборгованiсть ? 95,0 тис. грн., Дебiторська заборгованiсть на балансi пiдприємства облiковується за чистою реалiзацiйною вартiстю, яка дорiвнює первiснiй. Дебiторська заборгованiсть на пiдприємствi пiдтверджена актами звiрок, що передбачено ст. 10 Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi? №996-Х1У вiд 16.07.99р. Резерв сумнiвних боргiв у 2011 роцi на ПрАТ ?Ремекскаватормаш? не створювався, але п.8 та 9 П(С)БО № 10 передбачено його створення. Аудитор вважає за необхiдне застерегти, що станом на 31.12.2011р. на пiдприємствi рахується дебiторська заборгованiсть, по якiй скiнчився строк позовної давностi, у сумi ? 857,0 тис. грн., але за даною сумою проводиться на теперiшнiй час позовно-претензiйна робота. Грошовi кошти . Облiк грошових коштiв здiйснюється на пiдприємствi на рахунках бухгалтерського облiку 301 ?Каса? 311 ?Рахунки в банках? з використанням вiдповiдних субрахункiв. Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2011 р. складав ? 377,7 тис. грн. Власний капiтал Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2011 року складає ? -395,9 тис. грн., у тому числi: Статутний капiтал ? 92,5 тис. грн; Непокритий збиток ? 488,4 тис. грн . Станом на 31.12.2011 р. статутний капiтал пiдприємства сформовано у повному обсязi, сум несплаченого капiталу пiдприємство не має, що пiдтверджується даними бухгалтерського облiку пiдприємства. Чистi активи Порядок визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється за допомогою Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв пiдприємства визначається шляхом вирахування iз суми активiв суми його зобов?язань, за даними ф. 1 Баланс, за формулою: Ф.1 ( Пiдсумки р.? + р. ?? + р. ??? Активу) ? Ф.1 (Пiдсумки р. ?? + р.??? +р. ?V + р.V Пасиву) Станом на 31.12.2011 р. вартiсть чистих активiв складає ? -395,9 тис. грн. i є меншою за суму статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам законодавства. Таким чином, пiдприємству необхiдно керуватися положеннями п. 3 ст. 155 ?Статутний капiтал акцiонерного товариства? Цивiльного кодексу України, згiдно якого ? Якщо пiсля закiнчення фiнансового року вартiсть чистих активiв товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов?язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. У випадку, коли вартiсть чистих активiв товариства є меншою визначеного законом мiнiмального розмiру статутного капiталу, таке товариство пiдлягає лiквiдацiї.?. Облiк зобов?язань Облiк зобов?язань на ПрАТ ?Ремекскаватормаш? вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №11 ?Зобов?язання?, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000 р. № 20, зареєстрованого в Мiн?юстi України 11.02.2000 р. за № 85/4306. Загальна сума поточних зобов?язань на 31.12.2011 р. складає 13866,9 тис. грн., в тому числi: за товари, роботи, послуги - 13862,6 тис. грн.; iншi поточнi зобов?язання - 4,3 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть на пiдприємствi частково пiдтверджена актами звiрок, що передбачено ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-Х1V вiд 16.07.99р. Заборгованостi, щодо якої минув строк позовної давностi ПрАТ ?Ремекскаватормаш? станом на 31.12.2011 р. не має. Витрати виробництва та обiгу Облiк витрат виробництва та обiгу вiдповiдає вимогам облiку витрат згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 ?Витрати?, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.1999р. № 318, зареєстрованого в Мiн?юстi України 02.11.1999 р. №750/4043. Протягом 2010 р., згiдно прийнятої облiкової полiтики, застосовувалися для вiдображення витрат рахунки класу 9 ?Витрати дiяльностi?. Облiк доходiв та фiнансових результатiв. Облiк доходiв на ПрАТ ?Ремекскаватормаш? вiдповiдає Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 15 ?Доходи?, затвердженого наказом вiд 29.11.1999 р. № 290, зареєстрованим в Мiнюстi України 14.12.1999 р. за № 860/4153. На пiдприємствi доходи вiдображаються на наступних рахунках (з використанням вiдповiдних субрахункiв): 70 ?Дохiд вiд реалiзацiї? 71 ??нший операцiйний дохiд? За результатами фiнансово - господарської дiяльностi 2011 року пiдприємством отримано чистий збиток у сумi 11,1 тис. грн., що вiдповiдає рядку 150 Форми № 2 ?Звiту про фiнансовi результати?. Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25 ?Фiнансовий звiт суб?єкта малого пiдприємництва?, затвердженого наказом Мiнфiну вiд 25.02.2000 р.за № 39 та зареєстрованого в Мiнiстерствi Юстицiї України 15.03.2000 р. за № 161\4382. За наслiдками аудиторської перевiрки аудитори пiдтверджують, що ?Баланс на 31.12.2011р.? (Форма № 1-м) ПрАТ ?Ремекскаватормаш? складено на основi дiйсних облiкових даних. Фiнансовi результати ?Звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк? (Форма № 2-м) ? чистий збиток складає 11,1 тис. грн. Форми фiнансової звiтностi суб?єкта малого пiдприємництва: -?Баланс на 31.12.2011 р.? (форма № 1-м), -?Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк? (форма № 2-м), справедливо i достовiрно вiдображають фiнансовий стан ПрАТ ?Ремекскаватормаш? станом на 31.12.2011 р. та вiдповiдають одна однiй. Розрахунок показникiв фiнансового стану ПрАТ ?Ремекскаватормаш? станом на 31 грудня 2011 року. Джерелом визначення показникiв фiнансового стану ПрАТ ?Ремекскаватормаш? за 2011 рiк є: Форма № 1-м ?Баланс на 31.12.2011 р.?; Аналiз показникiв фiнансового стану здiйснено за наступними показниками (додаток № 1): 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує платоспроможнiсть на дату складання балансу - показує, яку частину короткострокових зобов?язань пiдприємство має можливiсть негайно погасити. Оптимальне значення цього показника становить 0,25-0,5. Коефiцiєнт розраховується за формулою: Ф.1(ряд. 220 + ряд.230 + ряд.240) / Ф.1 ряд.620 i становить на 31.12.2011 року - 0,027, що свiдчить про можливiсть пiдприємства негайно погасити свою заборгованiсть лише на 2,7%. 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) ? показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов?язань, оптимальне значення 1,0-2,0. Коефiцiєнт розраховується за формулою: Пiдсумок роздiлу II Активу Ф.1 + ряд. 270/ Пiдсумок роздiлу IV Пасиву Ф.1 + ряд. 630 i становить ? 0,942, що вказує на те, що за рахунок оборотних коштiв пiдприємства поточнi зобов?язання можуть бути погашенi на 94,2 %, тобто пiдприємство забезпечено оборотними коштами у недостатнiй кiлькостi. 3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (або автономiї) - розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть, оптимальне значення показника складає:0,25-0,5. Коефiцiєнт розраховується за формулою: Пiдсумок р.I Пасиву / ряд. 640 Ф.1. На пiдприємствi значення коефiцiєнту має значення -0,029, що свiдчить про те, що придбання всiх активiв пiдприємства профiнансовано лише за рахунок залучених коштiв, що вказує на недостатню фiнансову незалежнiсть пiдприємства. 4. Коефiцент структури капiталу - розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Оптимальне значення складає 0,5-1,0. Розраховується за формулою: (Пiдсумок роздiлу III Пасиву Ф.1 + Пiдсумок роздiлу ?V Пасиву Ф.1)/ Пiдсумок роздiлу I Пасиву Ф.1 На ПрАТ ?Ремекскаватормаш? цей показник склав ? -35,026 i пiдтверджує, що фiнансування активiв пiдприємства здiйснюється за рахунок залучених коштiв. Висновок Таким чином, зробивши аудиторську перевiрку повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства ?Ремекскаватормаш? за 2011 рiк та аналiз фiнансового стану аудитор вважає: 1. ПрАТ ?Ремекскаватормаш? веде бухгалтерський облiк згiдно з вимогами Закону України № ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України? № 996-Х1У вiд 16.07.1999р., затвердженими в Українi Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов?язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй та ?нструкцiї по його використанню. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi вiдповiдає прийнятiй облiковiй полiтицi. 2. Фiнансовi звiти вiдображають достовiрно майже в усiх суттєвих аспектах iнформацiю ПрАТ ?Ремекскаватормаш? станом на 31.12.2011 р., а також результат його дiяльностi, за винятком деяких зауважень, викладених у висновку.. 3. Пiдтверджується фiнансова звiтнiсть суб?єкта малого пiдприємництва ПрАТ ?Ремекскаватормаш? за 2011 рiк у складi: ?Баланс на 31.12.2011 р.? (Форма № 1-м); ?Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк? (Форма № 2-м). 4. Чистий збиток пiдприємства за 2011 рiк складає ? 11,1 тис. грн. 5. Вартiсть чистих активiв ПрАТ ?Ремекскаватормаш? складає ? -395,9 тис. грн., та є меншою за суму статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам законодавства. Директор ТОВ ?АФ Трансексiм ? Аудит? Кодрiна А.М. ( сертифiкат серiя А № 005167)
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основним видом дiяльностi пiдприємства у 2011 роцi було виконання ремонтних робiт для добувної промисловостi.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
У 2011 роцi придбано основних засобiв на суму - 285,1 тис. грн.(машини та обладнання). Вибуття основних засобiв не вiдбувалося.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
На балансi ПрАТ ?Ремекскаватормаш? станом на 31.12.2011 р. облiковується власних основних засобiв на суму 683,8 тис. грн , якi оцiненi за первiсною вартiстю, в тому числi: Машини та обладнання ? 573,3 тис. грн. ?нструменти, прибори, iнвентар ? 68,7 тис. грн.. ?ншi необоротнi матерiальнi активи ? 41,8 тис. грн. Сума нарахованого зносу на 31.12.2011р. по основним засобам складає 280,9 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть ПрАТ "Ремекскаватормаш" найбiльше впливає невизначеннiсть та змiни законодавчих актiв, постiйне зростання цiн на енергоносiї, сировину.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У 2011 роцi сплачено штрафних санкцiй у сумi- 10,5 тис. грн. , в тому числi з ПДВ- 8,0 тис.грн, з податку на прибуток - 2,5 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Джерелом визначення показникiв фiнансового стану ПрАТ ?Ремекскаватормаш? за 2011 рiк є: Форма № 1-м ?Баланс на 31.12.2011 р.?; Аналiз показникiв фiнансового стану здiйснено за наступними показниками: 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує платоспроможнiсть на дату складання балансу - показує, яку частину короткострокових зобов?язань пiдприємство має можливiсть негайно погасити. Оптимальне значення цього показника становить 0,25-0,5. На пiдприємствi значення йогоi становить на 31.12.2011 року - 0,027, що свiдчить про можливiсть пiдприємства негайно погасити свою заборгованiсть лише на 2,7%. 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) ? показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов?язань, оптимальне значення 1,0-2,0. На пiдприємствi значення йогоi становить ? 0,942, що вказує на те, що за рахунок оборотних коштiв пiдприємства поточнi зобов?язання можуть бути погашенi на 94,2 %, тобто пiдприємство забезпечено оборотними коштами у недостатнiй кiлькостi. 3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (або автономiї) - розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть, оптимальне значення показника складає:0,25-0,5. На пiдприємствi значення коефiцiєнту має значення -0,029, що свiдчить про те, що придбання всiх активiв пiдприємства профiнансовано лише за рахунок залучених коштiв, що вказує на недостатню фiнансову незалежнiсть пiдприємства. 4. Коефiцент структури капiталу - розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Оптимальне значення складає 0,5-1,0. На ПрАТ ?Ремекскаватормаш? цей показник склав ? -35,026 i пiдтверджує, що фiнансування активiв пiдприємства здiйснюється за рахунок залучених коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених та не виконанних договорiв на кiнець року Товариство не має.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
не визначена.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок у звiтному роцi пiдприємство немає.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ у 2011 роцi ПрАТ "Ремекскаватормаш" не мало.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої додаткової iнформацiї немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 200.200 402.900 0.000 0.000 200.200 402.900
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 200.200 370.600 0.000 0.000 200.200 370.600
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 32.300 0.000 0.000 0.000 32.300
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 200.200 402.900 0.000 0.000 200.200 402.900
Опис На балансi ПрАТ «Ремекскаватормаш» станом на 31.12.2011 р. облiковується власних основних засобiв на суму 683,8 тис. грн , якi оцiненi за первiсною вартiстю, в тому числi: Машини та обладнання – 573,3 тис. грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 68,7 тис. грн.. Iншi необоротнi матерiальнi активи – 41,8 тис. грн. Протягом 2011 року збiльшено вартiсть основних фондiв за рахунок придбання на загальну суму - 291,9 тис. грн., в тому числi: Машини та обладнання – 285,1 тис. грн. Iншi необоротнi матерiальнi активи -6,8 тис. грн. Вибуття основних засобiв протягом 2011 р. не вiдбувалось. Сума нарахованого зносу на 31.12.2011р. по основним засобам складає 280,9 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає - 41,1%
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -395.900 -60.900
Статутний капітал (тис. грн.) 92.500 92.500
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 92.500 92.500
Опис Порядок визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється за допомогою Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв пiдприємства визначається шляхом вирахування iз суми активiв суми його зобов?язань, за даними ф. 1 Баланс
Висновок Станом на 31.12.2011 р. вартiсть чистих активiв складає ? -395,9 тис. грн. i є меншою за суму статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам законодавства.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 13866.900 X X
Усього зобов'язань X 13866.900 X X
Опис: Загальна сума поточних зобов?язань на 31.12.2011 р. складає 13866,9 тис. грн., в тому числi: за товари, роботи, послуги - 13862,6 тис. грн.; iншi поточнi зобов?язання - 4,3 тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 2 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети не створювалися
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Винагорода не нараховувалася та не виплачувалася.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревiзiйної комiсiї, а також особи , якi сзгiдно законодавства не можуть бути посадовими особами органiв управлiння Товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Ні Ні Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) ревiзiйної комiсiї товариство не має.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не визначилися
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) у зв"язку з переведенням акцiй у бездокументарну форму

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 18.04.2012 ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
д/н
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/н
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/н
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
д/н
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
д/н
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
д/н
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/н
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/н
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
д/н

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ремекскаватормаш" за ЄДРПОУ 30735475
Територія за КОАТУУ 1211037500
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 7774
Вид економічної діяльності Оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням за КВЕД 29.51.3
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 50099 м. Кривий Рiг пр. Карла Маркса, 68
Середня кількість працівників 23
Баланс на 31.12.2011
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 200.4 0.4
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 200.2 402.9
- первісна вартість 031 391.9 683.8
- знос 032 ( 191.7 ) ( 280.9 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 400.6 403.3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0.0 594.4
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 4782.1 5825.2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 7064.8 4045.7
- первісна вартість 161 7064.8 4045.7
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 1210.1 2129.7
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 90.0 95.0
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 882.7 377.7
- у тому числі в касі 231 0.0 0.0
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 45.1 0.0
Усього за розділом II 260 14074.8 13067.7
III. Витрати майбутніх періодів 270 14.4 0.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 14489.8 13471.0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 92.5 92.5
Додатковий вкладений капітал 320 0.0 0.0
Резервний капітал 340 323.9 0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -477.3 -488.4
Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Усього за розділом I 380 -60.9 -395.9
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0.0 0.0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0.0 0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 14446.5 13862.6
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 37.4 0.0
- зі страхування 570 3.0 0.0
- з оплати праці 580 7.5 0.0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0
Інші поточні зобов'язання 610 56.3 4.3
Усього за розділом IV 620 14550.7 13866.9
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
Баланс 640 14489.8 13471.0

Примітки Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена вiдповiдно до П(С)БО № 25 Фiнансовий звiт суб?єкта малого пiдприємництва?, затвердженого наказом Мiнфiну вiд 25.02.2000 р.за № 39 та зареєстрованого в Мiнiстерствi Юстицiї України 15.03.2000 р. за № 161\4382.Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець 2011р. склала 402,9 тис.грн. Оборотнi активи на кiнець 2011 року складають суму13067,7 тис.грн., що менше в порiвнянi з 2010р.на 1007,1 тис.грн. Загальна дебiторська заборгованiсть за звiтний рiк склала 6270,4тис.грн. Залишок грошових коштiв на кiнець року складає - 377,7 тис. грн. Станом на 31.12. 2011р. нiяких обмежень щодо використання грошових коштiв, що знаходяться на поточному рахунку не має. Станом на 31.12. 2011р. статутний фонд товариства склав 92,5 тис.грн. Вiн складається зi 100 шт. акцiй номiнальною вартiстю 925 грн. Станом на 31.12. 2011 р. сума поточних зобов'язань товариства складала 13866,9 тис.грн. За звiтний перiод поточнi забов'язання зменшилися на 683,8 тис.грн. в порiвняннi з 2010р
Керівник Потьомкiн Андрiй Олександрович
Головний бухгалтер Мiрчук Тетяна Iгорiвна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 35170.8 27652.2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 5476.9 ) ( 4579.7 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 29693.9 23072.5
Інші операційні доходи 040 2814.3 62.7
Інші доходи 050 0.0 400.3
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 32508.2 23535.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 28993.9 12250.2
Інші операційні витрати 090 ( 3441.7 ) ( 11140.9 )
у тому числі: 091 0.0 0.0
092 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Інші витрати 100 ( 0.0 ) ( 520.1 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 32435.6 ) ( 23911.2 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 ( 72.6 ) ( -375.7 )
Податок на прибуток 140 ( 83.7 ) ( 122.6 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 ( -11.1 ) ( -498.3 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0


Примітки У 2011р. доходи вiд реалiзацiї склали 35170.8 тис.грн. У порiвняннi з 2010р. обсяг продажу збiльшився на 7518.6 тис.грн. В цiлому за 2011р. собiвартiсть реалiзованної продукцiї складає - 28993.9 тис. грн, операцiйнi витрати склали 3441,7тис.грн. У звiтному перiодi пiдприємство одержало чистий збиток у розмiрi 11,1тис.грн., що менше на 487,2тис. грн в порiвняннi зi збитком 498,3тис.грн. у попередньому роцi.
Керівник Потьомкiн Андрiй Олександрович
Головний бухгалтер Мiрчук Тетяна Iгорiвна